با تعامل جامعه حرفه ای هتلداران استان فارس در دانشگاه شیراز؛ همایش معرفی و آغاز به کار اولین آکادمی تخصصی هتلداری ایران

تاریخ انتشار : 1398/10/22
همرسانی :