جامعه هتلداران فارس

درباره ما

 

جامعه هتلداران استان فارس مجموعه و تشکلی است که با مشارکت اشخاص حقیقی و سازمانها و نهادهای حقوقی با اهداف و موضوعات خاصی بصورت یک موسسه سرمایه گذار غیرانتفاعی و خودکفا تشکیل و برابر مقررات و قوانین موضوعه کشور انجام وظیفه می نماید.

این مجموعه در سال 1372 با مشارکت تعدادی از افراد زیر بصورت اعضاء موسس تشکیل و شروع به کار نمود؛

اعضاء مؤسس آن عبارت بودند از آقایان علی قانع شیرازی، محمد نور خضری، سید هوشنگ سیادتان، خلیل رمضان پور، سیدحسن سیادتان، علی قاسمی، محمدنور هنر، عبدل عبدلیانپور، محمدعلی زیانی، سلیمان ناصری و نقی پزشکیان .

در سال 1377 با نام مؤسسه جامعه هتلداران و تنظیم اساسنامه به ثبت رسمی رسید.

هیئت رئیسه

آقای حسن سیادتان رئیس هیئت مدیره
آقای افشین جعفر تهرانی نائب رئیس
آقای فرزاد نگهداری بازرس
آقای حمید سجادیان عضو اصلی
آقای محمدرضا کمالی سروستانی عضو اصلی
آقای محمدرضا عبدلیانپور خزانه دار