کمیته نرخ گذاری

وظایف

1-تهیه نرخ کلیه بخشها و قسمتهای درامد زای هتلها بسته به درجه و گروه آنها

2-کنترل و برسی قیمتهای پیشین هر 6 ماه یک بار بسته به تورم و کاست خدمات و سرویسها تا در صورت لزوم افزایش یا کاهش یابد

3-تهیه نرخ موارد خواص در صورت درخواست هتلها بسته به رسیپی و کاست ارائه شده توسط آنها

4-هماهنگی با اداره کنترل و تعزیرات جهت بوجود نیامدن مشکلات احتمالی در خصوص نرخهای اعلامی

اعضاء کمیته

ارسال پیام :