کمیته واحدهای اقامتی

وظایف

1-ثبت نام ، بررسی و بازدید از متقاضیان
2-تشکیل پرونده و فایل و دفتر مخصوص منازل
3-ارائه مشخصات کامل واحد ها همراه با عکس  جهت درج در سایت جامعه
4-کنترل و نظارت بر فروش و ارائه خدمات این واحد ها
5-کنترل و نظارت جهت بروز هرگونه تخلف در این واحد ها
6-فراخوان عمومی در روزنامه ها و سایتهای اجتماعی جهت حضور و جذب هر چه بیشتر اینگونه واحد ها تحت نظر جامعه

اعضاء کمیته

ارسال پیام :