کمیته رسیدگی به امور شهرستانها

وظایف

 ١.انجام امور ارجاعي از طرف هيئت مديره در خصوص هتلهاي شهرستانها
 ٢.طرح و بررسي مشكلات هتلهاي شهرستانها در جلسات هيئت مديره جامعه و ارائه راهكارهاي مناسب
 ٣.بررسي شكايات وارجاع به جامعه حرفه اي
 ٤.بازديد ونظارت از وضعيت هتلهاي شهرستان

اعضاء کمیته

آقای وهاب مشکین فام مسئول کمیته
ارسال پیام :