کمیته بازرسی

وظایف

1- بازرسی و بازدید از کلیه هتلهای جامعه در دوره های 3 ماهه
2- نظارت کمی و کیفی بر عملکرد و سرویس دهی هتلها
3- تهیه گزارش از بازدیدها و ارائه به دبیر جامعه

4- رسیدگی به شکایات و تخلفات در هتل ها

اعضاء کمیته

ارسال پیام :