هتلها برای نوسازی و تجهیز از صندوق توسعه ملی وام می گیرند

تاریخ انتشار : 1397/04/13
همرسانی :